[F21_IChing] Post#1 資工碩一 410226220 劉宇桓

1.懷著虔誠之心,默問所欲占卜之事:

是否順利從輔大畢業?

2.隨意設想三組3位數以上數字:

(1) 116

(2) 291

(3) 475

3.將前兩組數字個除以8,最後一組除以6,記下餘數:

下卦:116 mod 8=4

上卦:291 mod 8=3

爻變:475 mod 6=1

4.各組數字除下來所剩的餘數,按照先天八卦的順序選取掛名:

  • 乾一,兌二,離三,震四,巽五,坎六,艮七,坤八。
  • 第一組為下卦,第二組為上卦,第三組為變爻。

    下卦:震

    上掛:離

    爻變:一爻

5.解掛

豐卦是繼歸妹卦而來,《序卦》:「得其所歸者必大,故受之以豐。」歸妹即帝乙歸妹,則豐卦有可能是講帝王婚禮之豐盛,所以有「王假之」。

《詩.文王有聲》:「既伐于崇,作邑于豐。」文王伐崇國之後,在豐設都。豐也可能指文王「作邑於豐」的典故,因此卦辭開宗明義就說「王假之」。

豐亨,王假之,勿憂,宜日中。

《彖》曰:豐,大也。明以動,故豐。王假之,尚大也;勿憂,宜日中,宜照天下也。日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況於人乎?況於鬼神乎?

《象》曰:雷電皆至,豐,君子以折獄致刑。

豐富盛大,亨通,大王親自蒞臨,不要擔憂,事情適於在日正當中的時候進行。

《彖傳》說「王假之,尚大也」,得豐卦事情宜盛大舉行。「宜日中,宜照天下也」,宜日中象徵的是這事宜於召告天下讓天下皆知,光明正大的去做。後文又說:「日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況於人乎?況於鬼神乎?」太陽過中之後就會西下,月亮滿月之後就會月蝕,天地都會消息盈虛了,更何況於人和鬼神?此告戒做事要把握最佳時機,也就是日正當中的那一刻。事情要趁著最佳時機順水推舟,需有聰明的判斷力加上雷震般的行動力。