[S19_IChing] Post#1 資工碩一 407226180 蔡宗佑

Group content visibility: 
Use group defaults

問題 :

計算機組織能不能70分 PASS

 

數字掛 :

下掛 315%8=3
上掛 439%8=7
變爻 116%6=2 第二爻

 

結果 :

  • 山火賁掛

賁,亨,小利有攸往。

《彖》曰:賁亨。柔來而文剛,故亨。分剛上而文柔,故小利有攸往,天文也。文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變,觀乎人文,以化成天下。

《象》曰:山下有火,賁。君子以明庶政,无敢折獄。

 

  • 賁掛六二

六二,賁其須。

《象》曰:賁其須,與上興也。

 

解掛 :

  • 山火賁掛

賁,亨,小利有攸往。

《彖》曰:賁亨。柔來而文剛,故亨。分剛上而文柔,故小利有攸往,天文也。文明以止,人文也。觀乎天文,以察時變,觀乎人文,以化成天下。

《象》曰:山下有火,賁。君子以明庶政,无敢折獄。

賁,亨通,若是小事,利於有所往。反之,大事則不吉。

《彖》曰「柔來而文剛」指六二之柔從外至內來美化初九與九三兩個剛爻,故亨。「分剛上而文柔」指上九,由內至外到上面文飾了六四和六五兩個柔爻,故小利有攸往。《彖》傳此說似認為賁卦是從泰卦而來,泰卦上六至二位文剛,九二至上位以文柔,這也成為卦變之說的基礎。

「亨小利有攸往」依《彖傳》斷句為「亨,小利有攸往」。小利有攸往,謂小事則利有所往,利有遠往。反之,大事則不宜。

 

  • 賁掛六二

六二,賁其須。

《象》曰:賁其須,與上興也。

打扮其賤妾。

須比喻只是配角,只能當做是別人的裝飾。

就整個賁卦來看,各爻講的像是一個婚禮的過程,那麼「賁其須」講的可能是陪嫁之賤妾,或指家中老者高興而整理鬍鬚準備參加婚禮。但無論須是賤妾或老者,都不是婚禮主角,只是在一旁高興熱鬧。

六二處下體離卦黃中之位,為附麗二陽之陰。

須有多種解釋:一是賤妾,歸妹六三「歸妹以須,反歸以娣」,帛書作「嬬」,賤妾之義。二是指鬍鬚,《說文》:「須,面毛也。」三是等待,需卦《彖傳》曰:「需,須也。」須假借為䇓,等待的意思。

 

理解 :

賁卦卦象內為離明,外為艮止。內離明為君子能藏其聰明、美麗於內,外艮止則是行為停止於外,也就是有所不為,所以彖傳說:「文明以止,人文也。」

 

心得 :

卜得賁卦只適宜做小事,不宜做大事,而且既使有成,也只是小成,過程也不會太平順,賁卦最好不要矜持過度,以致於黑白不分,就吉凶的論斷上,賁卦小事可,大事不可,小事可亨通,但僅止於小利,沒有大利,私事為小吉,公務則為不亨通。卜問感情、婚姻可成,但過程會有些疑慮和小磨擦;若是求事或功名,則不可成,有隱居、退隱山林之象。我還是乖乖上課,別以為躺著就能過吧!!!