[S19_IChing]Post#1 資工碩一 407226178 陳仕杰

Group content visibility: 
Use group defaults

問題:

對某件事的決定是不是好的

 

數字掛:

310%8=6 坎

 

414%8=6 坎

 

703%6=1 初六 習坎

 

解卦:

習坎,有孚,維心亨,行有尚。

《彖》曰:習坎,重險也。水流而不盈,行險而不失其信。維心亨,乃以剛中也;行有尚,往有功也。天險不可升也,地險山川丘陵也,王公設險以守其國,險之時用大矣哉。

《象》曰:水洊至,習坎。君子以常德行,習教事。

雙重的牢坎,有誠信,維持內心的亨通,行為得到獎賞。

內外都是坎陷,前後上下都是危險,能夠求亨通者,只有內心的改變,所以說「維心亨」。意謂坎卦的亨通並非實質意義的亨通。

總體來說,遇到坎卦雖然不能大吉,內外都是坎險,但只要保持樂觀的態度,誠心為善,還是能夠小有收獲的。

八經卦中唯有坎卦加一「習」字,讓有些學者懷疑習為贅字。習原本指的是鳥學飛而不斷嘗試,在此有兩種意義,一是「重覆」,意謂兩坎重疊。《彖》曰:「習坎,重險也。」上有天險下有地險,兩險重疊即重險。二是指習慣,習坎為習慣於危險、習慣於牢獄、牢坎中的生活。

孚為誠信。九二至九五等四爻合起來卦象類似一個縮小版的中孚卦,內陰柔而陽居上下,故曰有孚。

尚,通賞,獎賞之意。行有尚,行為得到肯定而受到獎賞。但處坎之時,能夠得到的應該只是小獎賞,不會是大獎賞。

 

初六,習坎,入于坎窞,凶。

《象》曰:習坎入坎,失道凶也。

雙重的坎險,落入更深的坎陷裡,凶。

坎窞為古代之地牢或獻祭人牲用的坑洞,初爻最下方為落人坎陷最深處無法出脫之象。此先言習坎,再言入於坎陷,入於坎中之坎,為坎的最深處。又初六動下體成兌,兌為毀折。靜則有坎險,動則有毀折,動靜皆凶。

 

解釋:

內、外都是危險,處境艱難。但若是努力、小心,仍然能夠險中求通,小有斬獲。

 

心得:

沒想到人生第一次卜卦就這麼危險,人生真刺激。