taiyaki 的部落格

[S19專題] 龜靈卜卦 404261452 徐以凡

       有據可考的中國最古老的占卜法應該是龜卜法,卜和筮是中國歷史上最早的兩種術數活動。史載最早的卜的資料,是商周時代刻有卜辭或占卜符號甲骨。當時人們決定重大事項之前,都要用火灼龜甲或牛的肩胛骨,根據灼開的裂紋來推測人事的吉兇,這種佔法,古時侯稱為龜卜。

         龜卦屬於骨卜,比枚卜高級,認為動物有靈,龜的靈性高,《龜靈觀念與甲骨占卜》一文論說頗詳。
因此,古代一般是高級貴族才用龜卜,如殷墟甲骨文即是商王室龜卜之記錄。

龜卜佔法,久已失傳,皆因或惡龜卜言吉兇或當地不產龜,徒存其術。現僅將龜卜佔法簡單先容如下:

 

1.選龜

         龜以大者為佳,小者不用。顏色以黃白明潤為佳,灰者昏暗者不用,老而枯朽者不用。

 

2.攻龜

         "攻龜之法,去其甲,存其墻。"龜板正中有一條自下而上的直線,稱為"千里路",橫線有五條,中間三條紋線間的空缺處,皆可以刻劃。東曰甲乙,西曰丙丁,正中旁連兩墻曰腰金第一,直紋之下腰金之上橫而方平者曰沖天,凡佔惟此方為驗。

 

3.灼契

[S19_IChing] Post#1 資工四甲 404261452 徐以凡

-問

     是否該破費買新的模型

 

-隨意設想三組3位數以上的數字。

   

     413 303 566

 

-將前兩組數字各除以8,最後一組除以6。記下餘數。

     

     下卦 - 413 % 8 = 5

     上掛 - 303 % 8 = 7

     變爻 - 566 % 6 = 2

 

-各組數字除下來所剩的餘數,按照先天八卦的順序選取卦名。 

   

     第一組餘5,下卦為巽卦

     第二組餘7,上卦為艮卦

     第三組餘2,所變之爻為第二爻

 

-解卦

     

     巽下震上(恒卦)

     九二

     

     恒,亨,无咎,利貞,利有攸往。

     *恒久、持久,長久。好事多磨。

     象曰,九二悔亡,能久中也。